Có gì mới trên Star Cường IT
Đặt Liên Kết
Liên Hệ Quảng Cáo - Báo Lỗi
Event Tri Ân Top Bình Luận

HIỂN THỊ BÀI ĐĂNG 3 TAB THEO NHÃN NGOÀI TRANG CHỦ CHO BLOGSPOT
Xin chào các bạn, Mình nhận được rất nhiều ý kiến nên hôm nay mình sẽ hưỡng dẫn các bạn cách để hiển thị bài viết 3 tab theo nhãn ra ngoài trang chủ cho Blogspot.


Ảnh minh họa

Cách làm: Bước 1: Đăng nhập vào Blogger > Mẫu > Chỉnh sửa HTML > Đặt đoạn Code dưới đây trên ]]></b:skin> 
/* CSS Post Home */
#mainpost{display:none;visibility:hidden}
.tabs{background:#fff;width:100%;max-width:100%;float:none;list-style:none;padding:0;margin:auto;display:table;overflow:hidden}
.tabs-st{background:#eee;display:block;height:45px}
.tabs:after{content:'';display:table;clear:both}
.tabs input[type=radio]{display:none}
.tabs label{display:table-cell;float:left;width:25%;color:#555;font-size:19px;font-weight:400;text-align:center;cursor:pointer;transition:all .3s;height:45px;line-height:45px;text-transform:uppercase;margin-right:10px;background:linear-gradient(135deg,#ffffff 0%,#ffffff 70%,#F2F2F2 30%,#F2F2F2 30%,#F2F2F2 100%)}
.more-tabs{width:21.1%;float:right;height:45px;margin:-45px 0 0;line-height:45px;font-size:25px;text-align:center;background:linear-gradient(135deg,#ffffff 0%,#ffffff 70%,#F2F2F2 30%,#F2F2F2 30%,#F2F2F2 100%)}
.more-tabs a{color:#555}
.more-tabs a:hover{color:#00796b}
.tabs label span{display:inline-block}
.tabs label i{margin-right: 5px;height:45px;line-height:45px}
.tabs label:hover{color:#00796b}
.tabs label:focus{color:#fff}
.tab-content{display:none;width:100%;float:left}
.tab-content *{-webkit-animation:showx .5s ease-in-out;-moz-animation:showx .5s ease-in-out;animation:showx .5s ease-in-out}
.tabs [id^="tab"]:checked + label{color:#fff;background:#1e73be}
#tab1:checked ~ #tab-content1,#tab2:checked ~ #tab-content2,#tab3:checked ~ #tab-content3{display:block;background:#eee}
@media screen and (max-width:768px){
.tabs label{width:23.4%}
.tabs label span{display:none}
}
.title-post0,.title-post1{font-size:18px;padding:10px;font-weight:400;text-transform:uppercase;text-align:left;color:#fff;line-height:normal;margin:0}
.title-post1{background:#337ab7}
.title-post0{background:rgb(250, 73, 73)}
.title-post2,.title-post1, .title-post3, .title-post4{font-size:18px;padding:10px;font-weight:400;text-transform:uppercase;text-align:left;color:#fff;line-height:normal;margin:0}
.title-post2{background:#1ABC9C}
#widget-22{box-shadow:#1ABC9C inset}
#widget-22 .featuredPost a:hover {color:#00796b}
#widget-2{box-shadow:0 0 0 1px rgb(255, 153, 0) inset}
#widget-2 .featuredPost a:hover {color:rgb(255, 153, 0)}
.title-post3{background:#FF4000}
.title-post4{background:#8E44AD}
.widget-home img{float:left;clear:both;object-fit:cover;transition:.33s;margin:0 0 6px 0}
.widget-home img:hover{-webkit-filter:brightness(80%)}
.widget-home{margin:0 0 10px;overflow:hidden}
.widget-home a{color:#555;text-decoration:none}
.widget-home a:hover{color:#66689c}
.widget-homewrap{margin-top:10px;overflow:hidden}
.widgetsplitone{width:558px;padding:0;margin:0;overflow:hidden}
.widgetsplitone_left{width:410px;padding:0;margin:0;float:left;text-align:left;height:350px;position:relative;}
.widgetsplitone_right{width:340px;padding:0;margin:0;float:right;}
.featuredPost{margin:0 0 10px;height:80px;padding:0 10px;background:#fff;display:table;}
.featuredPost img{margin-right:10px;}
.featuredPost a{font-size:16px;font-weight:400;line-height:1.345;display:table-cell;vertical-align:middle;letter-spacing:-.15px;text-transform:uppercase}
.contentstyle p{margin:0;color:#777;font-size:17px;display:none;}
.widgetsplitone_left img{position:absolute;top:0;left:0;}
h5.posttitle{margin:0;padding:0;float:left;text-align:center;bottom:0;left:0;background:#fff;width:100%;box-sizing:border-box;transition:.35s;position:absolute;height:80px}
h5.posttitle a{position:absolute;left:0;top:50%;transform:translate(0,-50%);color:#555;font:400 18px Roboto;letter-spacing:-.15px;line-height:1.5;display:block;width:100%;padding:0 15px;box-sizing:border-box;text-transform:uppercase}
h5.posttitle:hover{background: #00796b!important}
h5.posttitle a:hover{color:#fff!important}
@media screen and (max-width:600px){.widgetsplitone_right{width:100%;margin:15px 0 0 0;padding:0;float:left}.widgetsplitone_left{width:100%}.tabs label span{display:none}.tabs label i{display:block}}
#carousel{width:100%;position:relative;display:block}
#carousel .container{position:relative}
#carousel ul{width:100%;position:relative;margin:0}
#carousel ul li{display:inline;float:left;text-align:center;font-weight:400;font-size:14px;line-height:normal;width:18.6%;margin:0 .7%}
#carousel ul li:hover{-webkit-filter:brightness(80%)}
#carousel ul li a.slider_title{color:#222;display:block;margin-top:5px}
#carousel ul li a.slider_title:hover{color:#FF4000}
#carousel a img{display:block;background:#fff;margin-top:0;width:100%}

#carousel1{width:100%;height:190px;position:relative;display:block;box-shadow:0 0 0 1px #FF4000 inset;padding:10px 2px;margin:0 0 15px}
#carousel1 .container{position:relative}
#carousel1 ul{width:100%;position:relative;margin:0}
#carousel1 ul li{display:inline;float:left;text-align:center;font-weight:400;font-size:14px;line-height:normal;width:18.6%;margin:0 .7%}
#carousel1 ul li:hover{-webkit-filter:brightness(80%)}
#carousel1 ul li a.slider_title{color:#222;display:block;margin-top:5px}
#carousel1 ul li a.slider_title:hover{color:#FF4000}
#carousel1 a img{display:block;background:#fff;margin-top:0;width:100%}
Bước 2: Đặt đoạn Javascript dưới đây trên </head> 
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
// nghiarong.blogspot.com
function removeHtmlTag(t,e){for(var s=t.split("<"),i=0;i<s.length;i++)-1!=s[i].indexOf(">")&&(s[i]=s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length));return s=s.join(""),s=s.substring(0,e-1)}function showrecentposts1(t){j=showRandomImg?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0,img=new Array,numposts5<=t.feed.entry.length?maxpost=numposts1:maxpost=t.feed.entry.length;for(var e=0;e<maxpost;e++){var i,r,n=t.feed.entry[e],l=n.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var o=0;o<n.link.length;o++)if("alternate"==n.link[o].rel){r=n.link[o].href;break}for(var o=0;o<n.link.length;o++)if("replies"==n.link[o].rel&&"text/html"==n.link[o].type){i=n.link[o].title.split(" ")[0];break}if("content"in n)var m=n.content.$t;else if("summary"in n)var m=n.summary.$t;else var m="";postdate=n.published.$t,j>imgr.length-1&&(j=0),img[e]=imgr[j],s=m,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(img[e]=d);for(var g=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],p=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],f=(postdate.split("-")[2].substring(0,2),postdate.split("-")[1]),h=(postdate.split("-")[0],0);h<g.length;h++)if(parseInt(f)==g[h]){f=p[h];break}if(0==e){var u='<div class="widgetsplitone_left"><a href="'+r+'"><img width="100%" height="260px" class="imagefeatured wp-post-image" src="'+img[e]+'"/></a><div class="clear"></div><h5 class="posttitle"><a href="'+r+'">'+l+'</a></h5><div class="contentstyle"><p>'+removeHtmlTag(m,summaryPost)+'...</p></div><div class="clear"></div></div><div class="widgetsplitone_right">';document.write(u)}if(e>0&&e<maxpost){var u='<a href="'+r+'"><img class="imagewidgetthumb wp-post-image" height="80" src="'+img[e]+'" width="120"/></a><div class="featuredPost"><a href="'+r+'">'+l+"</a></div>";document.write(u)}j++}document.write("</div>")}function showrecentposts3(t){j=showRandomImg?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0,img=new Array;for(var e=0;10>e;e++){var i,r,n=t.feed.entry[e],l=n.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var o=0;o<n.link.length;o++)if("alternate"==n.link[o].rel){r=n.link[o].href;break}for(var o=0;o<n.link.length;o++)if("replies"==n.link[o].rel&&"text/html"==n.link[o].type){i=n.link[o].title.split(" ")[0];break}if("content"in n)var m=n.content.$t;else if("summary"in n)var m=n.summary.$t;else var m="";postdate=n.published.$t,j>imgr.length-1&&(j=0),img[e]=imgr[j],s=m,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(img[e]=d);for(var g=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],p=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],f=(postdate.split("-")[2].substring(0,2),postdate.split("-")[1]),h=(postdate.split("-")[0],0);h<g.length;h++)if(parseInt(f)==g[h]){f=p[h];break}var u='<li><a href="'+r+'">'+l+"</a></li>";document.write(u),j++}}function showrecentposts6(t){j=showRandomImg?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0,img=new Array;for(var e=0;e<numposts;e++){var i,r,n=t.feed.entry[e],l=n.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var o=0;o<n.link.length;o++)if("alternate"==n.link[o].rel){r=n.link[o].href;break}for(var o=0;o<n.link.length;o++)if("replies"==n.link[o].rel&&"text/html"==n.link[o].type){i=n.link[o].title.split(" ")[0];break}if("content"in n)var m=n.content.$t;else if("summary"in n)var m=n.summary.$t;else var m="";postdate=n.published.$t,j>imgr.length-1&&(j=0),img[e]=imgr[j],s=m,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(img[e]=d);for(var g=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],p=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],f=(postdate.split("-")[2].substring(0,2),postdate.split("-")[1]),h=(postdate.split("-")[0],0);h<g.length;h++)if(parseInt(f)==g[h]){f=p[h];break}var u='<a href="'+r+'"><img width="266" height="139" class="imagefeatured wp-post-image" src="'+img[e]+'"/></a><div class="clear"></div><h5 class="posttitle"><a href="'+r+'">'+l+'</a></h5><div class="contentstyle"><p>'+removeHtmlTag(m,summaryPost)+'...</p></div><div class="clear"></div>';document.write(u),j++}}imgr=new Array,imgr[0]="#",showRandomImg=!0,aBold=!0,summaryPost=170,summaryPost1=80,summaryTitle=15,numposts=1,numposts1=5,numposts2=4,numposts3=6,numposts4=1,numposts5=6,numposts6=10,numposts7=10,numposts8=6;eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('K(x(p,a,c,k,e,d){e=x(c){u c};A(!\'\'.C(/^/,J)){D(c--){d[c]=k[c]||c}k=[x(e){u d[e]}];e=x(){u\'\\\\w+\'};c=1};D(c--){A(k[c]){p=p.C(M I(\'\\\\b\'+e(c)+\'\\\\b\',\'g\'),k[c])}}u p32|34|||||||||||35|36|56|http|www|title|31|33|58|113|103|102|90|84|105|100|98|97|96|99|52|94|87|88|89|visible|93|95|location|91'.split('|')))
//]]></script>
Bước 3: Đặt đoạn code này vào nơi muốn hiển thị 
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<div class='tabs'>
<div class='tabs-st'>
<input checked='' id='tab1' name='tabs' type='radio'/>
<label for='tab1'><i class='fa fa-camera-retro'/><span>PSD</span>
</label>
<input id='tab2' name='tabs' type='radio'/>
<label for='tab2'><i class='fa fa-facebook-square'/><span>Facebook</span>
</label>
<input id='tab3' name='tabs' type='radio'/>
<label for='tab3'><i class='fa fa-html5'/><span>Blogspot</span>
</label>
<!-- Tab 1 -->
<div class='tab-content' id='tab-content1'>
<span class='more-tabs'><a href='/search/label/Tên Nhãn 1?max-results=9' title='Xem thêm bài mới'><i class='fa fa-arrow-circle-o-right'/></a></span>
<div class='widget-home'>
<div class='widget-homewrap'>
<div class='widget-homesplitone'>
<script>    
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Tên Nhãn 1?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Tab 2 -->
<div class='tab-content' id='tab-content2'>
<span class='more-tabs'><a href='/search/label/Tên Nhãn 2?max-results=9' title='Xem thêm máy tính'><i class='fa fa-arrow-circle-o-right'/></a></span>
<div class='widget-home'>
<div class='widget-homewrap'>
<div class='widget-homesplitone'>
<script>    
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Tên Nhãn 2?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Tab 3 -->
<div class='tab-content' id='tab-content3'>
<span class='more-tabs'><a href='/search/label/Tên Nhãn 3?max-results=9' title='Xem thêm đồ hoạ'><i class='fa fa-arrow-circle-o-right'/></a></span>
<div class='widget-home'>
<div class='widget-homewrap'>
<div class='widget-homesplitone'>
<script>    
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Tên Nhãn 3?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</b:if>
Lưu mẫu lại ,chúc các bạn thành công !

BÌNH LUẬN VỀ BÀI VIẾT (17 comments)

 1. làm sao để giới hạn số bài đăng z ah

  ReplyDelete
 2. Bước 3: Đặt đoạn code này vào nơi muốn hiển thị << là đặt vào chỗ nào vậy AD ? Thanks

  ReplyDelete
 3. hợp tác nào :v
  http://www.linkthuthuat.com/hop-tac

  ReplyDelete
 4. Liên kết không mann
  url : http://www.baoshady.tk
  Tên hiển thị: Bảo Shady Blog

  ReplyDelete
 5. bị lỗi rồi ông giúp tui chỉnh css lại được không ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://viethungtest.blogspot.com/

   Delete
  2. tìm #wrapper sửa max-width : 970px thành max-width:1120px

   Delete
  3. lại không hiện nữa rồi mới thay temp
   https://phamnguyenviethung.blogspot.com/

   Delete
  4. /search/label/Tên Nhãn 1?max-results=9 ' xóa Tên Nhãn 1 ' đi thay thành nhãn muốn hiển thị

   Delete

● Hướng Dẫn Chèn Liên Kết: Tên
● Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
● Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
● Bình luận của bạn sẽ được gửi đến Admin để kiểm duyệt.